نوشته‌ها

تکنیک‌های جذب و اقناع استریمر

مهـارت، تکنیـک، سـرعت عمـل یـا حتـی طنـز! چــه عواملــی باعــث می‌شــود تــا افــراد، مجــذوب فیلم‌هایـی شـوند کـه گیـم اسـتریمرها از گیم‌پلـی خـود تهیـه می‌کننـد؟! آنچــه کــه باعــث می‌شــود تــا مخاطبــان اســتریمر بــرای ایــن دســت ویدیوهــا وقــت گذاشــته و از دیـدن آن‌هـا لـذت ببرنـد اسـتفاده از فنـون جـذب و اقنــاع مخصــوص بــه ایــن کار اســت. در […]

مهـارت، تکنیـک، سـرعت عمـل یـا حتـی طنـز! چــه عواملــی باعــث می‌شــود تــا افــراد، مجــذوب فیلم‌هایـی شـوند کـه گیـم اسـتریمرها از گیم‌پلـی خـود تهیـه می‌کننـد؟! آنچــه کــه باعــث می‌شــود تــا مخاطبــان اســتریمر بــرای ایــن دســت ویدیوهــا وقــت گذاشــته و از دیـدن آن‌هـا لـذت ببرنـد اسـتفاده از فنـون جـذب و اقنــاع مخصــوص بــه ایــن کار اســت. در ایــن یادداشـت بـه بررسـی تعـدادی از مهمتریـن فنـون جــذب و اقنــاع خواهیــم پرداخــت.
صفـت تمییـز بیـن فنـون جـذب و اقنـاع، انتقـال پیـام اسـت. گاهـی اسـتریمر بـرای جـذب مخاطـب از تکنیک‌هایــی مثــل مهــارت یــا طنــز اســتفاده می‌کنــد تــا مخاطــب خیــره بــه تماشــای بــازی او بنشــیند و گاهــی هــم بــرای انتقــال یــک پیــام از
فنـون اقنـاع اسـتفاده می‌کنـد. فنـون اقنـاع بـرای انتقــال غیــر مســتقیم یــک پیــام مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد. بــرای درک بهتــر ایــن دو مفهــوم بــه تعــدادی از پرکاربردتریــن تکنیک‌هــای جــذب و فنـون اقنـاع می‌پردازیـم تـا در قالـب مثـال بهتـر متوجــه ایــن دو معنــا شــویم.
تکنیک‌های جذب
یکـی از مهمتریـن تکنیک‌هـای جـذب کـه توسـط اسـتریمرها اسـتفاده می‌شـود و در بیشـتر مـوارد باعـث برتـری آن‌هـا نسـبت بـه دیگـر اسـتریمرها می‌گــردد، تکینــک مهــارت اســت. میــزان مهــارت اسـتریمر در گیم‌پلـی یـک بـازی بـه شـدت می‌تواند
مخاطــب او را تحــت تاثیــر قــرار داده و باعــث جــذب او شــود. هرچــه مهــارت کنتــرل، شــناخت بــازی، اســتفاده از ابزارهــای موجــود داخــل بــازی مثــل اســلحه و… بیشــتر باشــد، می‌گوییــم مهـارت بازیکـن در انجـام آن بـازی بیشـتر اسـت و ناخـودآگاه هیجـان بیشـتری را به مخاطب منتقل و او را مجـاب می‌کنـد تـا ویدیوهـای بیشـتری از او را مشــاهده کنــد.
مــورد بعــدی تکنیــک اســتفاده از بــازی اســت؛ اینکــه اســتریمر چقــدر روی بــازی تســلط داشــته و توانایــی تکنیکــی بــازی کــردن را دارد تــا مراحــل عــاوه بــر اینکــه بــا موفقیــت طــی می‌شــوند بــه بهتریــن ســبک و راه‌حــل ممکــن نیــز انجــام پذیرنــد.
تکنیــک مــورد اســتفاده بعــدی ســرعت عمــل اســت. هرچــه اســتریمر در انجــام بــازی ســریعتر و زیباتــر عمــل کنــد، میــزان هیجــان در مخاطــب بیشـتر شـده و بـه همیـن دلیـل میـزان آدرنالیـن ترشــح شــده در بــدن او بیشــتر خواهــد شــد و از تماشـای بـازی لـذت بیشـتری می‌بـرد. اسـتریمرها بــرای جــذب مخاطــب ســعی می‌کننــد چنــد بــاری یــک مرحلــه از بــازی را طــی کننــد تــا در زمــان ضبـط ویدیـو بـازی بـا سـرعت بیشـتری مراحـل را ایــن طــی نماینــد؛ البتــه گاهــی نیــز دقیقــا  خلاف این عمــل را انجــام می‌دهنــد و بــدون انجــام بــازی از پیـش بـه سـراغ آن می‌رونـد تـا همـراه بـا مخاطـب چالش‌هــای بــازی را تجربــه کننــد کــه ایــن مــورد نیــز در ســبک خــود می‌توانــد بــرای مخاطــب هیجـان‌انگیـز و لـذت بخـش بـوده و باعـث جذب مخاطــب شــود.
تکنیــک اســتفاده از طنــز در بــازی یکــی دیگــر از تکنیک‌هــای مهــم جــذب اســت کــه بــه دو روش انجــام می‎گیــرد؛ اول آنکــه اســتریمر بــه نمایــش صحنه‌هــای طنــز در خــود بــازی می‌پــردازد و بــا نمایــش آن‌هــا ســعی در جــذب مخاطــب دارد و دوم آنکـه مخاطـب هنـگام بـازی، همزمـان گزارش طنزآمیــزی از بــازی ارائــه می‌دهــد کــه هــردو در جــذب مخاطبــان اثرگــذار هســتند.
یکـی دیگـر از مـواردی کـه اسـتریمرها بـرای جـذب مخاطــب اســتفاده می‌کننــد لبــاس و پوشــش خــود، نورپــردازی اتـاق و یــا حتــی نمایــش انــواع مختلـف لـوازم گیمینـگ اسـت کـه بـرای مخاطـب آن‌هــا جــذاب و لذتبخــش می‌باشــد.
این‌هـا مهمتریـن مـواردی بودنـد کـه اسـتریمرها بــرای جــذب مخاطــب اســتفاده می‌کننــد؛ البتــه مــوارد دیگــری ماننــد اســتفاده از جاذبه‌هــای جنســی نیــز در برخــی اســتریمرها دیــده شــده اســت.

فنون اقناع در بازی
فنـون اقنـاع در بـازی بـرای انتقـال پیـام و معمـولا از طـرف سـازندگان بـازی مـورد اسـتفاده قـرار پیـدا می‌کنـد ولـی گاهـی ایـن فنـون توسـط اسـتریمر نیز اسـتفاده می‌شـوند. البتـه پیامـی کـه اسـتریمرها سـعی در انتقـال آن دارنـد معمـولا محـدود به سـه
موضـوع اسـت؛ اول اینکـه «مـن مهـارت خوبـی در انجـام بـازی دارم» و دوم اینکـه «ایـن بـازی خوبـی اسـت و پیشـنهاد می‌کنـم کـه آن را تجربـه کنیـد» و ســوم اینکــه « از محصولــی کــه مــن اســتفاده میکنـم شـما نیـز اسـتفاده کنیـد».
ً بــه صــورت غیــرایــن پیــام‌هــا البتــه معمــولا مسـتقیم بیـان می‌شـوند کـه در ادامـه با اسـتفاده از پرتکرارتریـن فنـون اقنـاع کـه توسـط اسـتریمرها اسـتفاده می‌شـود بـه بیـان آن خواهیـم پرداخـت. شــدت و اغــراق یکــی از تکنیک‌هایــی اســت کــه
اســتریمرهای بــرای انتقــال پیــام از آن اســتفاده می‌کننــد؛ گاه ایــن کار بــرای ســخت جلــوه دادن بــازی و مهــارت بــالای خــود اســت و گاه بــرای بــا کیفیــت و لــذت بخــش نشــان دادن بــازی تــا مخاطــب را تحریــک بــه خریــد و تجربــه آن کننــد.
تکنیــک بعــدی شــوخی و طنــز اســت کــه پیشــتر در مبحــث تکنیک‌هــای جــذب نیــز بــه آن اشــاره کردیــم. در اینجــا اســتریمر ســعی دارد بــا طنــز و جـذاب نشـان دادن بـازی مخاطـب را بـرای خریـد و انجـام آن قانـع کنـد.
مقایســه نیــز یکــی دیگــر از مهمتریــن فنــون اقناعــی اســت کــه اســتفاده مــی شــود. اســتریمر بـرای اسـتفاده از ایـن تکنیـک معمـوالا گیم‌پلـی و یــا داســتان دو بــازی را باهــم مقایســه می‌کنــد و ســعی در خــوب جلــوه دادن و یــا بــد جلــوه دادن دیگــری دارد. تکنیــک آخــری کــه اســتریمرها از آن اســتفاده می‌کننـد گواهـی دادن اسـت؛ البتـه ایـن تکنیـک تفاوتــی بــا مــوارد قبــل دارد و بــه جــای آنکــه غیــر مســتقیم بــر روی مخاطــب تأثیــر بگــذارد ســعی بــر تأثیرگــذاری مســتقیم بــر روی او دارد. در ایــن تکنیـک اسـتریمر مسـتقیما به مخاطـب می‌گوید کـه یـک بـازی و یـا حتـی یـک وسـیله جانبـی مثـل هدفــون، مــوس و یــا کیبــورد گیمینــگ جــذاب و خــوب اســت و مخاطــب بــه خاطــر اعتمــادی کــه بـر او دارد قانـع می‌شـود و آن محصـول یـا بـازی را خریــداری می‌کنــد. در پایــان بایــد گفــت اســتریمرها بــا تکنیک‌هــای جــذب بــه دنبــال جــذب مخاطــب بــه تماشــای ویدیوهــای خــود هســتند و بــا فنــون اقنــاع بــه دنبـال نشـان دادن توانایـی و برتـری خـود نسـبت بــه ســایر افــراد، اقنــاع آنهــا بــرای لــذت بخــش بـودن یـک بـازی و تجربـه آن و یـا حتـی خریـد یـک محصــول و یــا شــرکت در یــک مســابقه و رویــداد هســتند؛ اســتریمرها معمــولاً از انجام این کارخـود یا صرفا بـه دنبال سـرگرمی و تفریح هسـتند  و یـا بـه دنبـال کسـب درآمـد از این راه می‌باشـند. بخشــی از ایــن درآمــد مربــوط بــه درآمــد حاصــل از یوتیــوب و یــا حتــی جشــنواره‌هایی ماننــد جشــنواره اســتریمرهای آپــارات اســت و بخــش دیگـر مربـوط بـه تبلیغـات شـرکت‌های بازیسـازی و شــرکت‌های ســاخت وســایل جانبــی مــورد اســتفاده توســط گیمرهــا می‌باشــد.

منبع: مجله بازی‌بان، شماره 15

 

دیدگاه ها

اولین کسی باشید که نظر می‌دهد !

نظر‌شما چیست؟

توجه داشته باشید که نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =