21 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مهارت‌های هفتگانه تبیین (مهارت اول: حل مسئله)

01 شهریور
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مهارت‌های هفتگانه تبیین (مهارت دوم: تفکر خلاق)

29 شهریور
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مهارت‌های هفتگانه تبیین (مهارت سوم: تولید محتوا)

27 مهر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مهارت‌های هفتگانه تبیین (مهارت چهارم: ارتباط‌گیری مجازی)

09 آذر
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مهارت‌های هفتگانه تبیین (مهارت‌ پنجم: شهامت‌داشتن)

10 مرداد
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

مهارت‌های هفتگانه تبیین (مهارت‌ششم: هنر ارائه مطلب)