امیر رشیدیان
کارشناسی ارشد ارتباطات
دبیر نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی
مسئول اعزام شبکه مدرسان سواد رسانه ای استان
مدرس و مربی سواد رسانه
هادی ویژه سیاسی در استان خراسان رضوی
عضو شبکه واسطین آستان قدس رضوی
عضو کمیته رسانه ای هم افزا و همرسان در جبهه انقلاب فرهنگی استان خراسان رضوی
فعال فرهنگی اجتماعی و رسانه ای